Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Sietske van der Meij

 KVK 01139623
BTW NL001424527B14
IBAN NL90 ASNB 0948 9551 98

Vestigingsadres:

Oppenheimstraat 54-A
9714 ES Groningen

1. Definitie
Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Sietske van der Meij de opdracht geeft tot het leveren van producten van www.sietskevandermeij.nl

 2. Overeenkomst
De overeenkomst tussen de klant en Sietske van der Meij komt tot stand na bestelling en betaling op www.sietskevandermeij.nl en de daaropvolgende ontvangstbevestiging via e-mail.

 3. Algemeen
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sietske van der Meij en klant tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Sietske van der Meij aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
3.3 Sietske van der Meij bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Sietske van der Meij deze bevestiging heeft verzonden kan klant de overeenkomst ontbinden.
3.4 In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Sietske van der Meij, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of klant aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Sietske van der Meij het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 4. Betaling
4.1 De klant betaald voordat de bestelling verzonden wordt. Dit kan middels overschrijving of PayPal via de website.
4.2 Alle prijzen vermeld op de website, facturen en in offertes zijn in euro’s.

 5. Levering
5.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Sietske van der Meij kenbaar heeft gemaakt.
5.2 Sietske van der Meij zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Sietske van der Meij zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
5.3 Klant heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Sietske van der Meij zal bij ontbinding de van klant ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
5.4 Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op klant op het moment van bezorging aan klant of een door hen vooraf aangewezen derden.

6. Ontbindingsrecht
6.1 De klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door de klant of vooraf door de klant aangewezen vertegenwoordiger.
6.2 De klant zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
6.3 Indien de klant gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Sietske van der Meij te melden. Sietske van der Meij verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
6.4 Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Sietske van der Meij geretourneerd te worden, conform de door Sietske van der Meij verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
6.5 In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de klant.
6.6 Na ontbinding dient de klant uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
6.7 Sietske van der Meij vergoed de van de klant ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

7. Aanbiedingen, prijsverlagingen en offertes
7.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
7.2 Sietske van der Meij is pas aan een aanbieding gebonden als dat op de website is aangegeven en het overduidelijk niet gaat om een foutieve prijsaanduiding.
7.3 Sietske van der Meij kan niet aan haar aanbieding en offertes worden gehouden als de klant, in termen van redelijkheid, had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving bevat.
7.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.5 U heeft geen recht op geldteruggave (het verschil in prijs) bij prijsverlagingen – of tijdelijke aanbiedingsprijzen – in de winkel die zijn doorgevoerd na uw aankoopdatum.

 8. Klachten en Geschillen
8.1 Op overeenkomsten tussen Sietske van der Meij en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Sietske van der Meij.
8.3 Bij Sietske van der Meij ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Sietske van der Meij hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen klant wel een oplossing mag verwachten. ­­­

9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle rechten van de illustraties zoals te vinden op de website en alle ontwerpen in de online winkel en de online winkel zelf liggen bij Sietske van der Meij of de licentiehouder waarmee een overeenkomst is aangegaan. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Sietske van der Meij of licentiehouders vermenigvuldigd of verspreid worden.
9.2 De tot stand gekomen ontwerpen die in het kader van de opdracht door Sietske van der Meij zijn gemaakt, blijven eigendom van Sietske van der Meij. Sietske van der Meij behoudt het recht om deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 10. Aansprakelijkheid
Sietske van der Meij verpakt en verzend met de grootst mogelijke zorg. Voor drukwerk dat beschadigd wordt geleverd door derde partijen zullen we in overleg met de klant en in alle redelijkheid een passende oplossing zoeken.

 11. Persoonsgegevens
Sietske van der Meij behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

 12. Rechtszetel en toepasselijk recht
Op de verhoudingen tussen Sietske van der Meij en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!